หน่วยที่ 2 มารวมกลุ่ม ประกอบหุ่นยนต์กันเถอะ

จัดกลุ่ม

1.ให้นักเรียน รวมกลุ่ม ออกเป็น 7 กลุ่ม ในแต่ละห้อง(ให้เอา 7 หาร จำนวนทั้งหมด )

2.ให้นักเรียนเขียนชื่อสมาชิก พร้อมตั้งชื่อกลุ่ม แล้วรวบรวมส่งครู (ถ้าครูไม่อยู่ ให้ส่งที่โต็ะครู)

3.ให้นักเรียนสร้าง โฟลเดอร์ โดยตั้งชื่อโฟลเดอร์เป็นชื่อกลุ่ม และแชร์ โฟลเดอร์ โดยส่ง e-mail ให้ครูและ e-mail ให้สมาชิกในกลุ่ม  (e-mail ครู chao.wa@gmail.com)

4.การจัดกลุ่มให้ทำในอาทติย์แรกของการเรียน เมื่อครูได้รับโฟลเดอร์จาก นักเรียนแล้วครูจึงเริ่มมอบหมายงานในอาทิตย์ถัดไป

เริ่มประกอบหุ่นยนต์

เมื่อเราได้กลุ่มแล้วครูจะมี link ให้ตามลำดับหมายเลข ถ้ายังไม่มีชื่อกลุ่มให้ ให้นักเรียนสร้าง โฟลเดอร์ โดยตั้งชื่อโฟลเดอร์เป็นชื่อกลุ่ม และแชร์ โฟลเดอร์ โดยส่ง e-mail ให้ครูและ e-mail ให้สมาชิกในกลุ่ม  (e-mail ครู chao.wa@gmail.com) ครูจึงจะไส่รายชื่อกลุ่มให้ก่อน และรอจนกว่าจะมี link ให้กลุ่มของนักเรียน จึงสามารถทำข้อต่อไปได้

อาทิตย์ที่ 2

1.ให้ รับกล่องหุ่นยนต์ตามหมายเลขกลุ่มที่กำหนดให้ ถ่ายรูปหรือ vdo สมาชิกกลุ่ม พร้อม หุ่นยนต์ที่ยังไม่ประกอบ

2ให้นักเรียนเริ่มประกอบหุ่นยนต์ ตาม link ที่ครูให้ในแต่ละกลุ่ม (ในระหว่างประกอบ ให้ถ่าย  รูปไว้ด้วย)

3.เมื่อหมดเวลาในเรียนที่คาบ 2 แล้ว ให้นักเรียน ถ่ายรูปหุ่นยนต์ที่ประกอบ(เสร็จหรือไม่เสร็จก็ได้) ของแต่ละกลุ่มพร้อมสมาชิกในกลุ่มทุกคน

4.ให้นักเรียน ส่งรูปทั้งหมด ขึ้น dropbox ในโฟลเดอร์กลุ่ม ของแต่ละกลุ่ม โดยชื่อรูปให้บอกว่าหุ่นตัวที่เท่าไรของกลุ่ม อยู่ขั้นตอนใด  ตัวอย่าง ถ้าเราประกอบหุ่นนี้เป็นตัวแรกให้ใส่ ตามนี้

หุ่นตัวที่ 1 ก่อนประกอบ,หุ่นตัวที่ 1 ระหว่างประกอบ,หุ่นตัวที่ 1 เสร็จแล้ว   (ถ้ามีมากกว่า หนึ่งรูปให้ไส่หมายเลขกำกับ)

คำอธิบายเพิ่มเติม

1.ให้นักเรียนประกอบให้เสร็จภายใน ชั่วโมงเรียน

2.เมื่อหมดคาบเรียนหรือประกอบเสร็จแล้วให้นักเรียนถอดชิ้นส่วนออกให้อยู่ในสภาพเดิม

3.เมื่อเริ่มประกอบหุ่นอุปกรณ์ทุกตัวต้องถอดจากกันหมดถ้าไม่หมด ให้ถอดออกให้หมดแล้วค่อยเริ่มประกอบ

4.ในแต่ละกลุ่มจะประกอบ หุ่นทั้งหมด 3 ตัวโดยครูจะกำหนดรูปแบบการต่อให้ทุกกลุ่มในแต่ละอาทิตย์ ซึ่งแต่ละกลุ่มในห้องจะประกอบไม่เหมือนกัน เมื่อประกอบเสร็จแล้วให้ถอดชิ้นส่วนให้หมดแล้วเก็บเข้ากล่องเดิมเพื่อให้ใช้ในการเรียนของห้องต่อไป

5.ในแต่ละกลุ่มจะมีกล่องหุ่นยนต์ พร้อมอุปกรณ์ครบ พร้อม เบอร์ในแต่ละกล่องซึ่ง เมื่อทำงานเสร็จ แล้ว อุปกรณ์ทุกอย่างต้องอยู่ครบ  ตอนส่งคืนครู

ประกอบด้วย

-nxt brick 1 ตัว

-light sensor 2 ตัว

-moters 3 ตัว

-ultrasonic sensor 1 ตัว

-touch sensor 2 ตัว

-sound sensor 1 ตัว

โดยนักเรียนต้องแจ้งครูในกรณีที่  หาย หรือหาไม่เจอ ทุกครั้ง ทั้งก่อน และหลังประกอบหุ่นยนต์

6.ในขั้นตอนการรับและคืนหุ่นยนต์ ในแต่ละกลุ่ม ต้องมีการเซ็นชื่อทุกครั้ง ที่ห้องพักครูคอมพิวเตอร์

งาน กลุ่ม 6/1

*หมายเหตูเนื่องจากนักเรียนไม่แชร์โฟร์เดอให้ครูในอาทิตย์แรกจึงโดนลบกลุ่มละ5คะแแนน

กลุ่ม โฟลเดอร์กลุ่ม งานต่อหุ่นยนต์ชิ้นที่1 งานต่อหุ่นยนต์ชิ้นที่2 งานต่อหุ่นยนต์ชิ้นที่3
1 BEN10 link งาน ส่งแล้ว
 link งาน  ส่งแล้ว link งาน  ส่งแล้ว
2 Alpha Rex link งาน ส่งแล้ว
 link งาน  ยังไม่ได้ส่ง link งาน  ส่งแล้ว
3 Barbie link งาน ส่งแล้ว
 link งาน  ยังไม่ได้ส่ง
link งาน  ส่งแล้ว
4 THE ROBOT link งาน ส่งแล้ว
 link งาน  ส่งแล้ว
link งาน  ส่งแล้ว
5 ปีโป้จัง link งาน ส่งแล้ว
 link งาน  ส่งแล้ว
link งาน  ส่งแล้ว
6 D.A.V.E. link งาน ส่งแล้ว
 link งาน  ยังไม่ได้ส่ง link งาน  ยังไม่ได้ส่ง
7 Kari link งาน ส่งแล้ว
 link งาน  ส่งแล้ว
link งาน  ส่งแล้ว

งาน กลุ่ม 6/2

กลุ่ม โฟลเดอร์กลุ่ม งานต่อหุ่นยนต์ชิ้นที่1 งานต่อหุ่นยนต์ชิ้นที่2 งานต่อหุ่นยนต์ชิ้นที่3
1 BANANA  =)  link งาน  ส่งแล้ว
 link งาน  ส่งแล้ว
 link งาน  ยังไม่ได้ส่ง
2 City six  link งาน  ส่งแล้ว  link งาน  ส่งแล้ว
 link งาน  ส่งแล้ว
3 WhiteRose 6-2  link งาน  ส่งแล้ว  link งาน  ส่งแล้ว
 link งาน  ส่งแล้ว
4 Angel =)  link งาน  ส่งแล้ว  link งาน  ยังไม่ได้ส่ง  link งาน  ยังไม่ได้ส่ง
5 ติ้ดชึ่ง ห้อง2  link งาน  ส่งแล้ว
 link งาน  ส่งแล้ว
 link งาน  ส่งแล้ว
6 พาชนะ  link งาน  ส่งแล้ว  link งาน  ส่งแล้ว
 link งาน  ยังไม่ได้ส่ง
7 แมงสาป 96  link งาน  ส่งแล้ว  link งาน  ส่งแล้ว
 link งาน  ส่งแล้ว

งาน กลุ่ม 6/3

กลุ่ม โฟลเดอร์กลุ่ม งานต่อหุ่นยนต์ชิ้นที่1 งานต่อหุ่นยนต์ชิ้นที่2 งานต่อหุ่นยนต์ชิ้นที่3
1 Alejandro link งาน  ส่งแล้ว
link  ส่งแล้ว
link งาน  ส่งแล้ว
2 Color Full ink งาน   ส่งแล้ว
link  ส่งแล้ว
link งาน  ส่งแล้ว
3 Electric Shock link งาน  ส่งแล้ว
link  ยังไม่ได้ส่ง link งาน  ยังไม่ได้ส่ง
4 Honey link งาน  ส่งแล้ว
link  ส่งแล้ว
link งาน  ส่งแล้ว
5 little tigon link งาน  ส่งแล้ว
link  ส่งแล้ว
link งาน  ส่งแล้ว
6 powerpuff girls link งาน  ส่งแล้ว
link  ส่งแล้ว
link งาน  ยังไม่ได้ส่ง
7 lexus link งาน  ยังไม่ได้ส่ง link  ยังไม่ได้ส่ง link งาน  ยังไม่ได้ส่ง

งาน กลุ่ม 6/4

กลุ่ม โฟลเดอร์กลุ่ม งานต่อหุ่นยนต์ชิ้นที่1 งานต่อหุ่นยนต์ชิ้นที่2 งานต่อหุ่นยนต์ชิ้นที่3
1 Best  Absolute  Perfect link งาน ส่งแล้ว
link งาน ส่งแล้ว link งาน ส่งแล้ว
2 Illusions link งาน ส่งแล้ว
link งาน ส่งแล้ว link งาน ส่งแล้ว
3 Original link งาน ส่งแล้ว
link งาน ส่งแล้ว
link งาน ส่งแล้ว
4 Paparazzi ♥ link งาน ส่งแล้ว
link งาน ส่งแล้ว
link งาน ส่งแล้ว
5 Copperzii link งาน ส่งแล้ว
link งาน ส่งแล้ว
link งาน ส่งแล้ว
6 Blue Castle link งาน ยังไม่ได้ส่ง link งาน ยังไม่ได้ส่ง link งาน ยังไม่ได้ส่ง
7 กั๊กเดียวอยู่หมัด link งาน ส่งแล้ว
link งาน ส่งแล้ว link งาน ส่งแล้ว

งาน กลุ่ม 6/5

กลุ่ม โฟลเดอร์กลุ่ม งานต่อหุ่นยนต์ชิ้นที่1 งานต่อหุ่นยนต์ชิ้นที่2 งานต่อหุ่นยนต์ชิ้นที่3
1 ร้องอ๋อ link งาน  ส่งแล้ว
link งาน  ส่งแล้ว
link งาน  ส่งแล้ว
2 Chare Lego link งาน  ส่งแล้ว
link งาน  ส่งแล้ว
link งาน  ส่งแล้ว
3 GAMFA link งาน  ส่งแล้ว
link งาน  ส่งแล้ว
link งาน  ส่งแล้ว
4 Jack Ass link งาน  ส่งแล้ว
link งาน  ส่งแล้ว
link งาน  ส่งแล้ว
5 jiggy link งาน  ส่งแล้ว
link งาน  ส่งแล้ว
link งาน  ยังไม่ได้ส่ง
6 PCT link งาน  ส่งแล้ว
link งาน  ส่งแล้ว
link งาน  ยังไม่ได้ส่ง
7 rego link งาน  ส่งแล้ว
link งาน  ส่งแล้ว
link งาน  ยังไม่ได้ส่ง

งาน กลุ่ม 6/6

กลุ่ม โฟลเดอร์กลุ่ม งานต่อหุ่นยนต์ชิ้นที่1 งานต่อหุ่นยนต์ชิ้นที่2 งานต่อหุ่นยนต์ชิ้นที่3
1 Duckbear link งาน ส่งแล้ว
link ส่งแล้ว
link งาน ยังไม่ได้ส่ง
2 l2๏l3๏T-MaN ink งาน  ยังไม่ได้ส่ง
link ยังไม่ได้ส่ง link งาน ยังไม่ได้ส่ง
3 Robot InviziblEz link งาน ยังไม่ได้ส่ง link ยังไม่ได้ส่ง link งาน ยังไม่ได้ส่ง
4 แมวเหมียว link งาน ยังไม่ได้ส่ง link ยังไม่ได้ส่ง link งาน ยังไม่ได้ส่ง
5 ชิ มิ ฮ้า link งาน ส่งแล้ว
link ส่งแล้ว
link งาน ส่งแล้ว
6 สำลี link งาน ยังไม่ได้ส่ง link ยังไม่ได้ส่ง link งาน ยังไม่ได้ส่ง
7 หมูแดง link งาน ยังไม่ได้ส่ง link ยังไม่ได้ส่ง link งาน ยังไม่ได้ส่ง

งาน กลุ่ม 6/7

กลุ่ม โฟลเดอร์กลุ่ม งานต่อหุ่นยนต์ชิ้นที่1 งานต่อหุ่นยนต์ชิ้นที่2 งานต่อหุ่นยนต์ชิ้นที่3
1 Peterpan link งานส่งแล้ว
link งาน ส่งแล้ว
link งาน ส่งแล้ว
2 Renger’S ink งาน  ส่งแล้ว link งาน ส่งแล้ว
link งาน ส่งแล้ว
3 Superior link งาน ส่งแล้ว
link งาน ส่งแล้ว
link งาน ส่งแล้ว
4  Davichi link งาน ส่งแล้ว
link งาน ส่งแล้ว
link งาน ยังไม่ได้ส่ง
5  Direction link งาน ส่งแล้ว
link งาน ส่งแล้ว
link งาน ส่งแล้ว
6  Chao mei link งาน ส่งแล้ว
link งาน ส่งแล้ว
link งาน ยังไม่ได้ส่ง
7  Stranger link งาน ส่งแล้ว
link งาน ยังไม่ได้ส่ง link งาน ยังไม่ได้ส่ง

ชุมนุมหุ่นยนต์

กลุ่ม โฟลเดอร์กลุ่ม งานต่อหุ่นยนต์ชิ้นที่1 งานต่อหุ่นยนต์ชิ้นที่2 งานต่อหุ่นยนต์ชิ้นที่3
1 หมีเทดดี้ link งาน ส่งแล้ว
link งาน ยังไม่ได้ส่ง link งาน ยังไม่ได้ส่ง
2 เฉยๆ
link งาน ยังไม่ได้ส่ง link งาน ยังไม่ได้ส่ง link งาน ยังไม่ได้ส่ง
3 Free dom link งาน ส่งแล้ว
link งาน ยังไม่ได้ส่ง link งาน ยังไม่ได้ส่ง
4 ดากร้อบ
link งาน ยังไม่ได้ส่ง link งาน ยังไม่ได้ส่ง link งาน ยังไม่ได้ส่ง
5 กุ็กไก่ link งาน ส่งแล้ว
link งาน ยังไม่ได้ส่ง link งาน ยังไม่ได้ส่ง
6 crazy link งาน ยังไม่ได้ส่ง link งาน ยังไม่ได้ส่ง link งาน ยังไม่ได้ส่ง
7 link งาน ยังไม่ได้ส่ง link งาน ยังไม่ได้ส่ง link งาน ยังไม่ได้ส่ง
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s